Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Natural Life BV. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Natural Life BV. Natural Life BV biedt u, de gebruiker, deze website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier vermeld worden.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u onze “Service” binnen en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin verwezen wordt en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod beschouwd worden, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of veranderingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na de bekendmaking van wijzigingen betekent dat u die wijzigingen aanvaardt.

DEEL 1 – VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door met deze Servicevoorwaarden akkoord te gaan, verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, enige wet in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik aan wie dan ook om welke reden dan ook dienst te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van kredietkaartgegevens) onversleuteld kan worden overgebracht en dat (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van de aansluitende netwerken of toestellen. Kredietkaartgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet als enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt of vertrouwd, zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen als referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

RUBRIEK 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn tegenover u of tegenover een derde partij voor een wijziging, prijsverandering, opschorting of stopzetting van de Dienst.

DEEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen teruggezonden of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan om het even welke persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons, veranderd worden. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst gecorrigeerd zullen worden.

DEEL 6 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die geplaatst zijn door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendingsadres gebruiken. Indien wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het ogenblik van de bestelling opgaf. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs geplaatst lijken te zijn.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is”, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is geheel op uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de betrokken derde aanbieder(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook aan deze Servicevoorwaarden onderworpen zijn.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten, of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gedaan. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden, of vragen over producten van derden moeten aan de derde gericht worden.

DEEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk “commentaar”), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, elk commentaar dat u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw commentaren geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, en geen computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die door u of een derde partij geplaatst zijn.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid.
Gelieve ons Privacybeleid aandachtig te lezen.

DEEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendingskosten voor producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te veranderen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een teken dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

SECTIE 12 – VERBODEN TOEPASSINGEN

Naast andere verbodsbepalingen die in de Servicevoorwaarden staan, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen of deze te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het Internet zal of kan beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl, of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites, of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens overtreding van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst verkregen kunnen worden, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u geleverd worden, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal Natural Life BV, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, straf-, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, of deze nu gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten die met behulp van de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u van de mogelijkheid daarvan op de hoogte was gesteld.

Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in die staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate die de wet toestaat.

SECTIE 14 – SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Natural Life BV en onze moeder-, dochter-, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw overtreding van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal geacht worden te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, en een dergelijke vaststelling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere overblijvende bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze beëindigd worden door u of door ons. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

AFDELING 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet tegen de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en veranderingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons gestuurd worden op info@hijamashop.eu.

Online geschillenbeslechting (ODR) is een tak van geschillenbeslechting waarbij technologie wordt gebruikt om de beslechting van geschillen tussen partijen te vergemakkelijken. Het gaat hoofdzakelijk om onderhandeling, bemiddeling of arbitrage, of een combinatie van die drie. In dit opzicht wordt het vaak gezien als het online equivalent van alternatieve geschillenbeslechting (ADR). ODR kan deze traditionele manieren van geschillenbeslechting echter ook aanvullen door innovatieve technieken en on-linetechnologieën op het proces toe te passen.
Link: ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mailadres voor klachten: info@hijamashop.eu